"Ramya - Revolution Hills at Amiya Raya (RESERVATION FEE ONLY: ?50,000)"